Privacybeleid
Film- en videoclub “CINE’67”              PDF versie
Documentbeheer

Versie:   1
Aantal pagina’s: 3
Status: concept
Datum laatste aanpassing: 26 april 2018
Datum laatste goedkeuring:
Datum publicatie:
Eigenaar: Bestuur: Film- en Videoclub Cine’67
Beheerder: Secretaris Film- en Videoclub Cine’67

Inleiding

De Film- en Videoclub “Cine’67” hecht grote waarde aan de bescherming van de Persoonsgegevens van haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door CINE’67 dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. CINE’67 houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In dit privacy beleid staat beschreven welke principes CINE’67 hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van Persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacy beleid omvat alle on- en offline systemen van CINE’67 waarin Persoonsgegevens voorkomen.
Wettelijke kaders

CINE’67 is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid.
CINE’67 is gebonden aan de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Definities

In het Privacyreglement wordt een aantal definities beschreven, die in dit document dezelfde betekenis hebben als in het Privacyreglement.

Uitgangspunten

CINE’67 gaat op een veilige manier met Persoonsgegevens om en respecteert de privacy van
Betrokkenen. CINE’67 houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze
verwerkt.

Grondslag en doelbinding

CINE’67 zorgt ervoor dat Persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk
omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt.
Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

CINE’67 vverwerkt alleen de Persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf

bepaalde doel. CINE’67 streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden

minder of geen Persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van Persoonsgegevens
kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.

Integriteit en vertrouwelijkheid

CINE’67 gaat zorgvuldig om met Persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo
worden Persoonsgegevens alleen verwerkt door personen(gebruikers) met een geheimhoudingsplicht en voor

het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt CINE’67 voor passende
beveiliging van Persoonsgegevens.

Delen met derden

CINE’67 deelt geen Persoonsgegevens met derden, behalve de Regio ZH12 en  NOVA voor het voeren van de NOVA-ledenadministratie.

Subsidiariteit

Het principe van subsidiariteit houdt in dat CINE’67 zich steeds afvraagt of de registratie van Persoonsgegevens noodzakelijk is en zal steeds onderzoeken of er niet een manier is om te voorkomen dat registratie van een persoonsgegeven nodig is.

Proportionaliteit

CINE’67 zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegeven de belangen van de betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat met de verwerking wordt beoogd.

Rechten van betrokkenen

CINE’67 honoreert alle rechten van betrokkenen.

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van CINE’67 op DATUM ……

 

Voorzitter

C.N. Smit

[Handtekening]

 

Secretaris

F.H. Boymans

[Handtekening]

 

Penningmeester

D.
Strik

[Handtekening]